Ostatni miesiąc na wykonywanie zabezpieczeń bez pozwoleń … o tym jak płoszyć humanitarnie i zgodnie z literą prawa !

Ostatni miesiąc na wykonywanie zabezpieczeń bez pozwoleń … o tym jak płoszyć humanitarnie i zgodnie z literą prawa !

Szanowni Państwo,
W związku z coraz liczniej napływającymi pytaniami , pragniemy przypomnieć , kilka aspektów prawnych dotyczących wykonywania zabezpieczeń przed ptakami…

Razem ze swoimi amerykańskimi Partnerami- firmą Bird Gard i Bird-X , od wielu lat rozwiązujemy problemy z ptakami, starając się zapobiegać negatywnym skutkom ich działania na nasze otoczenie.
Podejmując wszelkie działania , pamiętajmy jednak zawsze o przyrodzie i chroniącej ją prawach.

Jak każda dziedzina , tak i odstraszanie ptaków objęte jest przepisami prawnymi, które należy respektować podejmując działania związane z płoszeniem.
Ustawa o ochronie przyrody – bardzo rozlegle precyzuje , co nam – plantatorom, inwestorom, administratorom obiektów, czy szefom lotnisk , co wolno , a co jest zabronione.
I tak zapraszam do lektury i zapoznania się z następującymi przepisami dotyczącymi Ochrony Środowiska oraz Ochrony Gatunkowej:
– Ustawa o Ochronie Środowiska z dnia 16.IV.2014
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6.X. 2014 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt / Dz. U 2014. poz. 1348
… z chwilą naszego przystąpienia do Unii Europejskiej, podlegamy też przepisom wynikającym z obszarów objętych programem Natura 2000. W związku z tym warto zapoznać się z Dyrektywą Ptasią ( Dyr. Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa z dnia 30.XI. 2009).
Należy również pamiętać o okresach poza sezonem lęgowym od 16.X do końca lutego, kiedy to można bez jakichkolwiek pozwoleń RDOŚ ( Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) usuwać gniazda , bez uszczerbku dla ptaków.
Okres lęgowy u większości ptaków zawiera się od 1.III do 15.X
W uzasadnionych przypadkach, o ile przemawiają za tym szczególne względy zagrożenia sanitarnego ( dotyczy najczęściej składowisk odpadów), czy względy bezpieczeństwa, można ubiegać się o pozwolenie na płoszenie składając wniosek do RDOŚ.
(formularze są dostępne na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – wnioski o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów)
Ta informacja jest szczególnie dedykowana administratorom obiektów czy parków miejskich.
Pamiętajmy jednak, że aby odstraszanie było skuteczne to oprócz systemu oddalania ptaków należy podjąć inne działania zapobiegawcze takie jak chociażby usuwanie gniazd i prześwietlanie gałęzi drzew.